Rezerwat krajobrazowy "Bucznik"

Rezerwat krajobrazowy Bucznik został zaprojektowany w wyniku przeprowadzonej w roku 2001 waloryzacji przyrodniczej Gminy Jaworza dla obszarów przyrodniczo cennych Jaworza Nałęża (por 2.5).
Proponowany rezerwat krajobrazowy „Bucznik” około 12 ha, utytułowany jest na obszarze góry Bucznik (683 m n.p.m.) we wschodniej części Jaworza Nałęża. Rezerwat Krajobrazowy „Bucznik” zaprojektowano w celu ochrony ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych naturalnego krajobrazu górskiego o wysokich walorach estetyczno – widokowych, którego najistotniejszym składnikiem jest naturalna szata roślinna reprezentowana przez żyzną buczynę karpacką oraz kwaśną buczynę górską. Poza tym występują tutaj następujące zbiorowiska roślinne: zbiorowisko ze świerkami pospolitymi, zespół naparstnicy purpurowej i wierzbówki kiprzycy, łąka świeża, borówczysko czernicowe.
Za najcenniejszą wartość przyrodniczą projektowanego rezerwatu krajoznawczego należy uznać oddział 168 naturalny charakter krajobrazu regla dolnego na który decydujący wpływ posiada  szata roślina tj. występowanie dobrze zachowanych fragmentów buczyny z udziałem drzew pomnikowych m.in. buka o średnicy 124 cm w pierśnicy, dorodnej jodły o średnicy 80 cm wiązu górskiego o średnicy 107 cm i jawora o średnicy 101 cm. – Występowanie chronionych gatunków roślin naczyniowych tj. parzydła leśnego, podrzenia żebrowca, storczyka Fuchsa, kruszczyka szerokolistnego, podkolana białego, naparstnicy purpurowej, marzanki wonnej, pierwiosnki wyniosłej.
- Cenny ekotyp buka, którego drzewostany będące drzewostanami nasiennymi wyłączonymi i nasiennymi gospodarczymi stanowią  bazę dla nasion umożliwiających hodowanie nowych pokoleń drzewostanu o ulepszonej jakości oraz bazę wyboru drzew dostarczających do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych i upraw nasiennych oraz do hodowania szczepów z których zakłada się plantacje nasienne.
Świadczy to że rezerwat krajobrazowy Bucznik jest dobrze zachowanym fragmentem pradawnej Puszczy Karpackiej. Obecnie obszar rezerwatu podlega ochronie jako obszar „Natura 2000” oraz Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego.

 

Administrator  |  2010-09-29 13:54:00  |  drukuj